PTT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (‘PTT TEKNOLOJİ’) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

Kanun’un 10. Maddesi uyarınca işbu aydınlatma metni ile PTT TEKNOLOJİ, Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır. Burada düzenlenen hususlara ilişkin detaylı bilgi ve açıklamalara https://www.pttteknoloji.com.tr adresinde yayımlanan “PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.

 1. Veri Sorumlusu

PTT TEKNOLOJİ, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(I) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

PTT TEKNOLOJİ, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(I) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatına haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, PTT TEKNOLOJİ tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket birimleri, çalışanları ve yetkili temsilcileri, internet sitesi, mobil uygulamalar, projeler, çağrı merkezi, kamu kurumları ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

PTT TEKNOLOJİ tarafından toplanan kişisel verileriniz, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BTK, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vb.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için;

 • Uçtan uca veri merkezi kurulum ve işletim hizmetleri,
 • Proje yönetim sistemi uyarlama hizmetleri,
 • KVKK hukuki ve teknik danışmanlık hizmetleri,
 • Dijital dönüşüm hizmeti,
 • E-Apostil yazılımı,
 • E-Tebligat yazılımı,
 • PttJETON yazılımı,
 • TRota mobil uygulaması,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

gibi hizmetlerimiz dahilinde, PTT TEKNOLOJİ’den talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi kapsamında PTT TEKNOLOJİ’nin ve iştiraklerinin, hakim şirketinin ve işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi şirketlerin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimize ait tüm lokasyonların güvenliğinin sağlanması, PTT TEKNOLOJİ’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla ve Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

PTT TEKNOLOJİ tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73/4. maddesi kapsamındaki finansal kuruluşlara,PTT TEKNOLOJİ’nin yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştiraklerine, hakim şirketi ve hakim şirketinin iştiraklerine iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • İş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,
 • Şirketimiz tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla,
 • İnternet sitelerimizi ziyaret etmeniz ya da internet sitelerimize üye olmanız halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

PTT TEKNOLOJİ tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

 1. Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak PTT TEKNOLOJİ’ye başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.pttteknoloji.com.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz, en kısa sürede ve her hâlde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak isteğin ek bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

SAYGILARIMIZLA,
PTT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ